ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ www.HIMMATPURA.com 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ..

ਬਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ... ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ" ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ... ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ ਮਾਲਕੋ..।

No comments:

Post a Comment